Конференції

2020-2021 н.р.
Дуняшенко Наталія Василівна
Науково-практична
інтернет-конференція
    

Січнева нарада педагогів міста буде проходити у формі науково-практичної інтернет-конференції з проблеми: «Реалізація профільного навчання в основній та старшій школі» за тематичними напрямами.
Тематичні напрями роботи конференції
1.           Організація методичного супроводу допрофільного та профільного навчання в закладах освіти.
2.           Наступність в роботі початкової та середньої ланки в реалізації допрофільного навчання.
3.           Реалізація профільного та допрофільного навчання в закладах освіти педагогами освітніх галузей.
4.           Забезпечення допрофільної та профільної освіти засобами навчальної літератури.
5.           Сучасні підходи до організації гурткової роботи в закладі дошкільної освіти. 
6.            Формування профільної компетентності вихованців в позакласній та позашкільній роботі закладів освіти.
7.            Забезпечення соціально-психологічного супроводу в реалізації допрофільного та профільного навчання в закладах освіти та в умовах інклюзії.                                              
Зразок заявки
Для участі у конференції необхідно до 5 січня 2018 року надіслати оргкомітету заявку на участь у конференції та текст статті на електронну адресу: metodcentr11@krmr.gov.ua.
Заявка оформлюється за формою:

ЗАЯВКА
на участь у науково-практичній інтернет-конференції
«Реалізація профільного навчання в основній та старшій школі»

1.Прізвище, ім’я, по батькові.
2.Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання; науковий ступінь, вчене звання.
3.Місце роботи, посада.
4.Телефони: службовий, мобільний; е-mail.
5.Тема доповіді.

Статті учасників науково-практичної інтернет-конференції будуть опубліковані на сайті  ЦМСПС у розділі «січневі та серпневі наради» за посиланням http://www.cmsps.edukit.kr.ua та у збірнику матеріалів конференції. Статті необхідно подати відповідно до вимог:

Вимоги до оформлення статей

1. Обсяг статті: 8 – 12 сторінок тексту в форматі А-4.
2. У верхньому лівому куті – УДК. Нижче – по центру жирним шрифтом назва статті. Рядком нижче, по центру звичайним шрифтом – ім’я та прізвище автора, посада, навчальний заклад (повна назва). Далі: анотація та ключові слова (українською та англійською мовами), текст статті українською мовою.
          3. Стаття має відповідати вимогам: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку; список літератури, оформлений відповідно до вимог державного стандарту (не більше 15 найменувань).
          4. Стаття подається в електронному варіанті, сформованому в форматі Windows у версії текстового редактора Word 2003-2010, з дотриманням таких вимог: шрифт TimesNewRoman, кегль 14, інтервал 1,5; поля: ліве, праве, верхнє й нижнє – 20 мм; номери сторінок – у верхньому правому куті.
         5 Автор відповідає за зміст, обґрунтованість та наукову достовірність поданих матеріалів, правильне оформлення наукового апарату, цитування джерел та посилань на них. 
Педагогічна конференція на тему: 
"Якою може бути школа..."
08 грудня 2017 року
Школа майбутнього: сьогодення чи утопія?
Матеріали конференції:
Школа в Вудленді (США)
Школа майбутнього
Презентація
Скрайбінг-презентація "Школа майбутнього"

23-27 жовтня 2017 року
ХІІІ Хмурівські читання (обласна науково-практична Інтернет-конференція)
Напрями роботи:
1. Сучасні технології та методики навчання у процесі викладання природничо-математичних дисціплін. 2. Сучасний інструментарій вчителя: гуманітарні дисціпліни. 3. «STEM-освіта: упровадження та перспективи».

Немає коментарів:

Дописати коментар